سهم ایرانیان خارج از کشور در توسعه کمتر از ایرانیان داخلی نخواهد بود