صعود سخت و شیرین ایران به فینال/ شاگردان اکبری جهانی شدند