اتمام‌حجت‌دوم وزارت‌ارشاد با سینماگران: پخش تیزر در ماهواره، ممنوع