هنرمندان برجسته نياز به زندگي آرام دارند / برای تامین مخارج زندگی وابسته‌ی به قلم نیستم