ابهامات طرح حمایت از نوسازی مساجد در کارگروهی مشترک بررسی می شود