زرینچه: مجیدی‌ اگر تعصب‌ داشت‌ استقلال‌ را تنها نمی‌گذاشت