کتابخانه مشارکتی در محلات محروم اردبیل احداث می‌شود