طرح سوالات نمایندگان از وزیر صنعت در کمیسیون صنایع و معادن