اختصاص 80 میلیارد ریال برای بهسازی و بازسازی سواحل مازندران