چرا مسیر همه‌ی فیلم‌های مسئله‌دار به پردیس کوروش ختم می‌شود؟