عملکرد سازمان‌های بیمه گر در بخش خصوصی بسیار ناچیز است