قائم مقام وزیر کشور : باید از ظرفیت های مدنی در حوزه های مختلف استفاده کرد