توقف سیمان هگمتان، آلومراد، تمدید استفاده حق تقدم بانک قوامین و ادامه رقابت نماد تجار4