روند نزولی علمی کشور صدای اعضای هیات علمی دانشگاه ها را درآورد