فرماندار رامشیر: جشن گلریزان از بهترین میراث معنوی جامعه ایرانی است