انتخابات هیئت کبدی سمنان با تنها یک کاندیدا برگزار می‌شود