ادبیات عجیب عضو شورا:اگر لات بازی در بیاورید،۱۰ تای شما را حریف هستم