هرمنوتیک مدرن خاســتگاه دینی ندارد/ درنگی بر چگونگی تأثیر پیش‌فرض‌ها در تفسیر قرآن