تحولات بازار کار را در صورت موفقیت، شکست و یا تمدید مذاکرات بررسی کرد