انتقاد معاون رئیس جمهور از تعداد کم شرکتهای دانش بنیان در لرستان