بيشتر از 30 هزار هوادار پرسپوليس،پشت درب ورزشگاه ماندند