مدیرکل مشارکت مردمی حفاظت محیط زیست: تا رسیدن به حد مطلوب سمن ها فاصله داریم