گسترش همکاری‌های دفاعی امنیتی و تشدید اقدامات برای رفع شرارت تروریست‌های تکفیری