عملکرد غیرعلمی رسانه‌ها تأثیر منفی بر جامعه می‌گذارد