همزمان با روز جهانی ارتباطات صورت گرفت؛ حذف محدودیت سرعت در ارتباطات درون شبکه ای آسیاتک