معاون استاندار خوزستان:کشت تابستانه در استان تا دو هفته دیگر تعیین تکلیف می شود