عقب افتادگی سال های گذشته شهرک های صنعتی ضرر مسلم کشور است