گزارش زنده نود از ورزشگاه / دیوارهای آزادی لبریز از جمعیت شد!