وزیر راه از وضعیت بافت‌های فرسوده به کمیسیون عمران گزارش داد