سیدحسن خمینی : رسانه ها امامی را که راهگشای جامعه است مطرح کنند/ تکنولوژی انحصار امپراتوری رسانه ای ر