هزینه ای برای پیامک های تبلیغاتی از مشترکین دریافت نمی‌شود