95 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی/ استادیوم یکپارچه ایران شد