عدم حضور مربي الاهلي در نشست خبري پيش از ديدار با نفت