پایان هفته در استان سمنان با وزش باد شدید و افزایش دمای هوا