عدم حضور وزیر علوم جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ را تعطیل کرد