بهسازی بافت های فرسوده با سرعت در حال انجام است/ پیشنهاد افزایش وام مسکن را پیگیری می کنم