فهیم: کپی نعل به نعل از سینمای فرانسه در راه اندازی «مدرسه عالی سینما» یک اقدام ضد فرهنگی است