بیکاری در استان صنعتی مرکزی پسندیده نیست/باید ‌تدبیری ‌چاره‌اندیشی شود‌