100 هزار تماشاگر در ورزشگاه/ پرچم ۶ میلیون تومانی هواداران برای پرسپولیس