رییس اداره اوقاف شاهرود: هرگونه دخل و تصرف در موقوفه خلاف قانون است