خدادی: ایرنا معنا و مفهوم خود را در کارکرد رسانه ای در مسیر آرمانهای حضرت امام (ره) جست و جو می کند