حضور روحانیون در مدارس به دانش آموزان روحیه معنوی می‌بخشد.