هیچ مشکلی برای اعزام تیم‌ملی به غرب‌آسیا وجود ندارد/ مدارک به موقع ارسال شده است