غزنوی: خلیلیان امتیازاتی که فغانی برایشان گرفته را بشمارد، بعد صحبت کند/ با طرح بحث قومیتی خوراک BBC و V