خود باوری در روابط عمومی ها تقویت شود/ نقش موثر رسانه در کاهش جرم