استاندار اصفهان: ایجاد کریدور علم و فناوری برای استان حیاتی است