کدورت آب آشامیدنی زابل مشکل گوارشی و میکروبی ندارد