کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و صربستان برگزار می شود