این مرکز سنت‌ها، باورها و میراث فرهنگی استان اصفهان را به نمایش می‌گذارد