34 سال تجربه داوری خود را یک شبه حراج نمی کنم/ باید از حق وردی تقدیر شود